ਬੁਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ 

ਭਤੀਜੇ ਘੁੰਮਣ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ 

ਨੂਹਾਂ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਈ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ