ਟੈਗ

ਸਕੂਲ ਛਡਣ ਜਾਵੇ

ਦਾਦਾ ਪੋੱਤੇ ਨੂੰ

ਮੋਢੇ ਬਸਤਾ ਚੁੱਕ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ