ਮੀਂਹ ਹਟਿਆ
ਢਾਬ ਦੇ ਪਾਰ ਦਿਸੀ
ਸੱਤ ਰੰਗੀ ਪੀਂਘ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ