ਨਸ਼ਈ ਪੁਤ ਦਾ
ਮਥਾ ਚੁਮੇਂ
ਅਖਾਂ ਚ, ਹੰਝੂ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਹਰੀ ਨੌ