ਤੜਕ ਟੁੱਟੀ ਤਾਰ –
ਗਿੱਲੇ ਕਪੜੇ ਡਿਗੇ
ਤਿਉੜੀਆ ਪਾ ਤੱਕੇ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ