ਤੈਰ ਰਹੀ…
ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਚ
ਕਾਗਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ