ਸੰਵਾਰੇ ਪੱਗ ਦੇ ਪੇਚ

ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ

ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਖੇ ਨਕਸ਼

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ