ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ…

ਬਾਜ਼ ਨੇ ਮੱਛੀ ਝਪਟੀ

ਰਿੱਛ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ