ਧੜੱਮ ਡਿਗਿਆ

ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ

ਬਰਫ਼ ਤੇ ਤਿਲਕ

ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ