ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ 

ਭਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ…

ਰਾਹਵਾਂ ਤਕਦੇ ਨੈਣ

ਕ਼ਮਰ ਉਜ਼ ਜ਼ਮਾਨ