ਗੈਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ

ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੀ ਕਾਟੋ ਖਾਵੇ

ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ਼

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ