ਅੰਮਾਂ ਸੁਣ

ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਘੜਿਆਲ

ਸਿਰ ਢਕੇ

ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ