ਸੁਰਮੀਤ

 

ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਚਾਲ ਢਾਲ
ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਸਰਯੂ ਚ ਰਲੀ
ਗੋਮਤੀ ਸਰਯੂ ਬਣ ਗਈ … —-
 Ikko rang roop Ikko chaal dhaal
Pahaadaan de paireen Sarayu ch rali
Gomti Sarayu ban gaee