ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਕਦੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ
ਨਿਆਰੇ ਰੰਗ ਨਰਾਇਣ ਦੇ
ਕਦੇ ਸਵਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰੀ