ਗਿੱਲੇ ਪੈਰ 

ਝਾਂਜਰ ਚੋਂ ਝੜੀਆਂ

ਬੂੰਦਾ ਕਲੀਨ ‘ਤੇ 

ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ