ਕੱਲਰੀ ਧਰਤੀ 

ਉਡਿਆ ਇਕ ਅੱਕ ਫੰਬਾ

ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਛਾਂ

ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ