ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ

ਚਾਹ ਦਾ ਕਪ ਫੜੀ ਆਖੇ

ਗੁਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ