ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਬੀ

ਪੀਪਨੀ ਬਾਜਾ
ਸੈਨਤਾਂ ਮਾਰੇ
ਨਚਾਰ ਮੁੰਡਾ….
 peepni baja
 saintan mare
nachar munda…