ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ

ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਠੁਰ ਠੁਰ

ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ

ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ