ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ

ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਠੁਰ ਠੁਰ

ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ

ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ

 

 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ