ਲਾਲੀ ਕੋਹਾਲਵੀ

ਹਵਾ ਵਗੀ
ਟਾਹਣੀਆ ਝੂਮਣ
ਪੱਤੇ ਨੱਚਣ…

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ