ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਸਮੇ

‌ਪੇਟ ਫੜ ਆਖੇ

ਘਾਉ ਮਾਉ ਹੁੰਦੀ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ