ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ

ਨਾਹਾਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ

ਗੀਜ਼ਰ ਬੰਦ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ