ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

ਬਰਫ਼ ਹਟੀ
ਝੜਿਆ ਫੁੱਲ
ਖਿੜੀ ਕਪਾਹ
ਹਾਇਕੂ: ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ
ਫੋਟੋ:ਗੈਬੀ ਗੀਰੀਵ