ਅਕਸ਼ ਹੋਇਆ ਧੁੰਦਲਾ

ਨਹਾਉਦਿਆ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ

ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀਸਾ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਮਣ