ਉਡਦੇ ਪੰਛੀ ਤੱਕੇ

ਵਾਯੂ ਸੇਨਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ

ਅੰਗਹੀਣ ਸੈਨਿਕ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ