ਬਾਜ਼ ਬੈਠਾ
ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਵਾੜ
ਬੱਦਲ ਦੋਨੀਂ ਪਾਸੀਂ

ਸਵੇਗ ਦਿਓਲ