ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਾਂ

ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚੌਦਾਂ ਭੱਠੇ

ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਧੂਆਂ

ਬਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ