ਪਿੰਡੋ ਦੂਰ ਬੋਹੜ

ਲੱਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ

ਟਾਹਣੀ ਤੋ ਜੜ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਮਣ