ਕੰਧ ਤੇ ਟੰਗੀ

ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਖੀ ਡਿੱਗੀ 

ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ