ਝੁਕੀਆਂ ਪਲਕਾਂ

ਨੈਣੀ ਹਝੂੰ

ਆਖੇ ਨਾ ਜਾ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ