ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਧੁੱਪ

ਕੱਚਾ ਕੂਲਾ ਘਾਹ

ਸੱਜਰੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ

ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ