ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣ

ਦੌੜ ਚੜੀ ਕੋਠੇ ‘ਤੇ

ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ

ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ