ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ

ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ

ਲਾੜੇ ਸਣੇ ਚਾਰ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ