ਬਣਾਈ ਪੀਂਘੜੀ

ਬੋਹੜ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ

ਝੂਟਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ