ਪਹਾੜੀ ਸਵੇਰ 

ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਧੁੱਪ ਸੁਨਹਿਰੀ 

ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਠੰਢੀ ਛਾਂ

ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ