ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ…

ਸੁੱਤੇ ਪਤੀ ਸਰਾਹਣੇ

ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ

ਕਰਮਜੀਤ ਸਮਰਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ