ਕੁੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਸੌਣ

ਢਿੱਲਾ ਮੰਜਾ ਟੋਹ ਕੇ

ਕੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਦੌਣ

ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ