ਇੱਕ ਬਾਲ

ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਕਾਗਜ

ਸਕੂਲ ਕੰਧ ਨਾਲ

ਰਾਜੇਸ਼ ਮੂੰਗਾ