ਉਮਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਟਾਲ਼…

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ

ਗਿਣੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ