ਬਾਲ ਬਣਾਵੇ ਬੁਲਬੁਲੇ

ਸਤਰੰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਡਣ

ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ