ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ

ਚਮਕੇ
ਕਾਲੀ ਰਾਤ ‘ਚ
ਚੰਨ
dark sky
only moon
shines