ਕੋਠੇ ਤੇ ਮਾਹੀ 

ਫੋਨ ਫੜਾਨ ਚੜ੍ਹੀ 

ਹੋਈ ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ