ਦੇ ਰਹੀ ਸੇਕ

ਮਹਿੰਦੀ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ