ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾਈ…

ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ 

ਲੱਗਦੀ ਬੱਦਲਵਾਈ

ਮਿੰਨਾ ਸਿੰਘ