ਸੰਜੇ ਸਨਨ

ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਚੀਰੇ
ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਗਾਤ
ਮਹਿਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ