ਨੀਲਾ ਛੰਭ ਪਾਣੀ

ਮੱਛੀਆਂ ਖੇਡਣ

ਫੜ੍ਹਨ-ਫੜਾਈ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੌੜਕੀਆਂ