ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚ

ਬੰਦੇ ਉੱਕਰੇ

ਪੱਸਰੀ ਚੁੱਪ

ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ