ਰਿਦਮ ਕੌਰ

ਮਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ 
ਪਿਆਰ ਦੇਖ 
ਹੈਰਾਨ ਬਚਾ