ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਪਿੱਠ

ਟੱਪ ਨਾ ਸਕੀ

ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਅਨੂਪ ਬਾਬਰਾ