ਬਾਪੂ ਵਾਹੇ ਪੈਲੀ

ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ net

ਮੁੰਡਾ ਖਾਲ ਚ ਬੈਠਾ

ਡਿਮਪੀ ਸਿੱਧੂ